93

BKShinichi

36 Mastery
pc Platform
- 6 days ago
8m - Defeat ( -12 Elo ) View
- 6 days ago
19m - Victory ( +17 Elo ) View
- 6 days ago
11m - Victory ( +21 Elo ) View
- 6 days ago
7m - Victory ( +21 Elo ) View
- 6 days ago
24m - Defeat ( -15 Elo ) View
- 6 days ago
12m - Defeat ( -14 Elo ) View
- 6 days ago
16m - Victory ( +32 Elo ) View
- 2 weeks ago
21m - Victory ( +30 Elo ) View
- 2 weeks ago
15m - Victory ( +39 Elo ) View
- 2 weeks ago
12m - Defeat ( -45 Elo ) View
- 2 weeks ago
11m - Victory ( +68 Elo ) View
- 2 weeks ago
7m - Victory ( +57 Elo ) View
- 2 weeks ago
10m - Defeat ( -48 Elo ) View
- 2 weeks ago
8m - Victory ( +73 Elo ) View
- 2 weeks ago
12m - Defeat ( -64 Elo ) View