131

ByThrasher

37 Mastery
pc Platform
- 1 month ago
7m - Defeat ( -52 Elo ) View
- 1 month ago
13m - Victory ( +53 Elo ) View
- 1 month ago
7m - Defeat ( -49 Elo ) View
- 1 month ago
20m - Victory ( +52 Elo ) View
- 1 month ago
17m - Defeat ( -76 Elo ) View
- 1 month ago
12m - Victory ( +86 Elo ) View
- 1 month ago
12m - Victory ( +82 Elo ) View
- 2 months ago
19m - Defeat ( -59 Elo ) View
- 2 months ago
18m - Defeat ( -69 Elo ) View
- 2 months ago
11m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Siege - 3 months ago
7m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Team Deathmatch - 3 months ago
5m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Siege - 4 months ago
11m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Siege - 4 months ago
16m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Team Deathmatch - 4 months ago
5m - Defeat ( -25 Elo ) View