419

HeadshotBR1

40 Mastery
pc Platform
- 1 day ago
10m - Defeat ( -15 Elo ) View
- 1 day ago
18m - Victory ( +7 Elo ) View
- 1 day ago
7m - Defeat ( -14 Elo ) View
- 1 day ago
11m - Victory ( +17 Elo ) View
- 1 day ago
20m - Victory ( +20 Elo ) View
- 1 day ago
18m - Victory ( +14 Elo ) View
- 1 day ago
7m - Victory ( +12 Elo ) View
- 1 day ago
12m - Defeat ( -15 Elo ) View
- 1 day ago
16m - Victory ( +15 Elo ) View
- 2 days ago
17m - Defeat ( -14 Elo ) View
- 2 days ago
11m - Defeat ( -16 Elo ) View
- 2 days ago
12m - Victory ( +18 Elo ) View
- 2 days ago
21m - Defeat ( -16 Elo ) View
- 2 days ago
13m - Victory ( +12 Elo ) View
- 2 days ago
17m - Defeat ( -14 Elo ) View