260

SlasH17mdl

39 Mastery
pc Platform
- 18 hours ago
17m - Defeat ( -13 Elo ) View
- 19 hours ago
13m - Victory ( +10 Elo ) View
- 19 hours ago
10m - Victory ( +17 Elo ) View
- 19 hours ago
8m - Defeat ( -12 Elo ) View
- 2 days ago
11m - Defeat ( -10 Elo ) View
- 2 days ago
17m - Defeat ( -12 Elo ) View
- 2 days ago
6m - Defeat ( -23 Elo ) View
Normal: Siege - 3 days ago
23m - Defeat ( -8 Elo ) View
- 3 days ago
12m - Victory ( +15 Elo ) View
- 3 days ago
18m - Victory ( +12 Elo ) View
- 1 week ago
19m - Defeat ( -13 Elo ) View
- 1 week ago
16m - Defeat ( -12 Elo ) View
- 1 week ago
8m - Victory ( +15 Elo ) View
- 1 week ago
16m - Victory ( +19 Elo ) View
- 1 week ago
19m - Victory ( +22 Elo ) View