294

ThornBull

36 Mastery
pc Platform
- 1 day ago
18m - Victory ( +79 Elo ) View
- 1 day ago
17m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
13m - Defeat ( -20 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
6m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Competitive - 1 month ago
16m - Victory ( +12 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
16m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
7m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
21m - Defeat ( -10 Elo ) View
Normal: Competitive - 1 month ago
12m - Defeat ( -15 Elo ) View
Normal: Competitive - 1 month ago
11m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Competitive - 1 month ago
11m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Competitive - 1 month ago
17m - Defeat ( -13 Elo ) View
Normal: Competitive - 1 month ago
7m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Survival - 1 month ago
9m - Victory ( +18 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
8m - Victory ( +12 Elo ) View