110

Shigakuru

39 Mastery
pc Platform
Normal: Siege - 23 minutes ago
19m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Siege - 45 minutes ago
23m - Victory ( +15 Elo ) View
Normal: Siege - 4 hours ago
10m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Siege - 5 hours ago
12m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Siege - 11 hours ago
11m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Siege - 11 hours ago
7m - Defeat ( -22 Elo ) View
Normal: Siege - 1 day ago
17m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Siege - 3 days ago
11m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Siege - 3 days ago
18m - Defeat ( -5 Elo ) View
Normal: Survival - 3 days ago
9m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Siege - 3 days ago
15m - Defeat ( -21 Elo ) View
Normal: Siege - 3 days ago
21m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Siege - 4 days ago
15m - Victory ( +23 Elo ) View
Normal: Siege - 5 days ago
9m - Victory ( +20 Elo ) View
Normal: Siege - 5 days ago
14m - Defeat ( -13 Elo ) View